Eksamensreglement for elever

Retningslinjer for planlegging og gjennomføring av eleveksamen i STFK

Innholdsfortegnelse

1 INNLEDNING

2 EKSAMENSKONTORET SIN ROLLE
   2.1 Styrende dokumenter
   2.2 Samarbeid med de videregående skolene i STFK
   2.3 Arbeid med lokalt gitt eksamen
   2.4 Lokalt gitt skriftlig eksamen
   2.5 Sensorsamlinger
   2.6 Deltakelse i nettverksarbeid
   2.7 Klagebehandling
         2.7.1 Klage på lokalt gitt skriftlig eksamen
   2.8 Avvik ved gjennomføring av eksamen
3 SKOLENES ROLLE
   3.1 Eksamenstrekk
   3.1.1 STFK Nettskole
   3.2 Eksamensdato og tidspunkt
   3.3 Før eksamen
4 EKSAMENSGJENNOMFØRING
   4.1 Oppmøte og identitet ved skriftlig eksamen
   4.2 Eksamenstid
   4.3 Bruk av IKT
   4.4 Kontroll av hjelpemidler
   4.5 Ny, utsatt og særskilt prøve (NUSP)
         4.5.1 Ny eksamen for elevar i vidaregåande opplæring § 3-34
         4.5.2 Utsett eksamen for elevar og privatistar i vidaregåande opplæring § 3-35
         4.5.3 Særskild eksamen for elevar i vidaregåande opplæring
   4.6 Særskilt tilrettelegging av eksamen §3-32
   4.7 Sommerskole og eksamensrettede intensivkurs
   4.8 Brudd på eksamensreglementet
         4.8.1 § 3-36. Bortvising frå eksamen
         4.8.2 Fusk eller forsøk på fusk
5 SKRIFTLIG EKSAMEN
   5.1 Sentralt gitt skriftlig eksamen
   5.2 Lokalt gitt skriftlig eksamen
   5.3 Utarbeidelse av eksamensoppgaver
   5.4 Fag med forberedelsedel
   5.5 Hjelpemidler
   5.6 Praktiske forhold i eksamenslokalet
   5.7 IKT-basert eksamen
   5.8 Papirbasert eksamen
   5.9 Opplasting av eksamensbesvarelser
   5.10 Sensur
6 MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN
   6.1 Melding om eksamenstrekk og sensoroppnevning ved muntlig- og muntlig-praktisk eksamen
   6.2 Utarbeidelse av eksamensoppgaver
   6.3 Muntlig eksamen og Muntlig-Praktisk eksamen
         6.3.1 Modell for Muntlig eksamen med obligatorisk forberedelse (gjelder fag med eksamensformen M)
         6.3.2 Modell for Muntlig-Praktisk eksamen (gjelder for fag med eksamensformen MP)
   6.4 Sensur
7 PRAKTISK EKSAMEN
   7.1 Melding om eksamenstrekk og sensoroppnevning ved praktisk eksamen
   7.2 Utarbeidelse av eksamensoppgaver
   7.3 Forberedelsestid og hjelpemidler
   7.4 Eksamensgjennomføring
   7.5 Sensur
8 SENSORHONORAR
   8.1 Ansatte ved offentlig skole
   8.2 Ansatte ved privat skole1 INNLEDNING


Eksamensreglementet for elever 2016 – 2017 gir retningslinjer for gjennomføring av eksamen i offentlige og private videregående skoler i Sør Trøndelag fylkeskommune. Organisering og gjennomføring av eksamen i STFK skal skje i samsvar med forskrift til opplæringsloven § 3-25 – 3-37 (med unntak av § 3-29).

Eksamen skal legges til rette slik at elevene skal få vist sin kompetanse i så stor del av faget som mulig. For å ivareta at elevene skal få vist sine kunnskaper og ferdigheter, må rammene for eksamen være kjente og i tråd med styrende dokumenter. Eksamensreglementet skal være til hjelp slik at rammene for eksamensarbeidet følges, og den skal også fremme forutsigbarhet og likeverdig behandling av alle forhold knyttet til eksamensavvikling i STFK. Selv om Eksamenskontoret bestreber en rettferdig og så lik tolkning av eksamensreglementet som mulig, er vi også opptatt av at de ulike fagenes egenart skal kunne ivaretas også under eksamen. Noen fag vil derfor kunne ha avvik fra prosedyrene som er nevnt i dette reglementet. Alle retningslinjene i eksamensreglementet er utarbeidet med utgangspunkt i forskrift til opplæringsloven med kommentarer og presiseringer samt Rundskriv Udir-4-2016. Det forutsettes at skolene setter seg inn i de nevnte styringsdokumentene. De videregående skolene har også ansvar for å orientere sine elever om rammene for eksamensavvikling i STFK.

Begrepsavklaringer:

Sentralt gitt eksamen: eksamensoppgaver og retningslinjer for eksamen er gitt av Utdanningsdirektoratet. Lokalt gitt eksamen: de videregående skolene har ansvar for gjennomføring av skriftlig, muntlig, muntlig -praktisk og praktisk eksamen etter retningslinjer gitt av skoleeier, her Eksamenskontoret.

Benevnelsene faglærer / eksaminator og sensor 2 brukes når vi omtaler eleveksamen. Ved eksamen skal sensor 2 være en ekstern sensor fra en annen skole. I noen tilfeller kan sensor 2 oppnevnes fra andre fylker eller være en fagarbeider med praksis fra yrkeslivet.

2 EKSAMENSKONTORET SIN ROLLE

Eksamenskontoret har ansvaret for organisering av eksamen og eksamensrelatert arbeid i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Eksamenskontoret skal påse at eksamenstrekket gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk og at all eksamensgjennomføring er i tråd med både sentrale og lokale retningslinjer.

2.1 Styrende dokumenter
Eksamenskontoret har ansvar for å forvalte dokumentene som er styrende for eksamensarbeidet i STFK, herunder forskrift til opplæringsloven, Udir-4-2016 og øvrige eksamensrelaterte dokumenter fra Utdanningsdirektoratet. Videre har Eksamenskontoret ansvar for å utarbeide og følge opp et forsvarlig system for gjennomføring av eksamen i STFK hvor "Eksamensreglement for elever" er et viktig dokument. Eksamensreglementet skal være oppdatert og/ eller revidert innen skolestart hvert år.

2.2 Samarbeid med de videregående skolene i STFK
De eksamensansvarlige ved alle enhetene i STFK innkalles til eksamensledermøter to ganger i året. Møtene legger særlig vekt på faglige oppdateringer, evaluering av eksamensarbeidet i STFK, planlegging av eksamensperiodene og utviklingsarbeid. Eksamensledermøtene avholdes i januar og august/september. Fullstendig oversikt over eksamensansvarlige ved de videregående skolene i STFK finnes på rommet Eksamen på Jubel.

2.3 Arbeid med lokalt gitt eksamen
Eksamenskontoret kontrollerer eksamensoppmeldingene til alle skolene i STFK. Eksamenskontoret har også ansvar for å utarbeide eksamensplaner for muntlig-, muntlig-praktisk- og praktisk eksamen samt oppnevne sensor 2 i forbindelse med muntlig- og muntlig-praktisk eksamen. For praktisk eksamen har eksamenskontoret ansvar for å lage en plan for sensorutveksling på skolenivå. Skolene ved eksamensansvarlig skaffer sensor 2 til praktisk eksamen.

2.4 Lokalt gitt skriftlig eksamen
Eksamenskontoret har overordnet ansvar for arbeidet med lokalt gitt skriftlig eksamen med lokal sensur. I påvente av fylkessammenslåing og nye retningslinjer vil det for 2016-2017 være en kombinasjon av egne oppgaver for Sør-Trøndelag og felles oppgave som finnes i Eksamenstjenesten. Ta kontakt med Eksamenskontoret for fullstendig oversikt.

2.5 Sensorsamlinger
Eksamenskontoret har ansvar for å gjennomføre sensorskolering og eksamensrelevante kurs ved behov. Eksamenskontoret har også ansvar for å gjennomføre fellessensurmøte i fagkoden MAT1001.

2.6 Deltakelse i nettverksarbeid
Eksamenskontoret deltar i fagnettverksarbeidet i STFK. Eksamenskontoret deltar fast på fagnettverksdagen som er felles for alle i hele fylkeskommunen samt øvrige møter i nettverkene ved behov.

2.7 Klagebehandling
Eksamenskontoret har en veiledende rolle i forbindelse klageordningen i STFK. All klagebehandling i forbindelse med eleveksamen følger egne rutiner http://stfk.no/Tjenester/opplaring/Elev/Vurdering-og-klage-pa-vurdering/

2.7.1 Klage på lokalt gitt skriftlig eksamen
Ved klage på skriftlig eleveksamen er det skolene som har det administrative ansvaret. Skolene registrerer klagene i Eksamenstjenesten både ved sentral sensur og lokal sensur. Skolen må registrere klagene i Eksamenstjenesten så raskt som mulig etter at klagen er mottatt. Informasjon om frister finnes på www.udir.no. Resultater fra klagebehandling på skriftlig eksamen publiseres i Eksamenstjenesten. Skolen har ansvar for at elevene mottar klageresultatet etter klagesensur.

Ved våreksamen skal ordinære klager være ferdig behandlet i begynnelsen av september. Behandling av hurtigklager gjennomføres rundt uke 26. Ved høsteksamen avsluttes klagebehandlingen i begynnelsen av februar.

2.8 Avvik ved gjennomføring av eksamen
Alle som er involvert i eksamensavvikling kan oppleve avvik fra de styrende dokumentene for eksamensarbeidet. Eksamenskontoret ber rektorer, eksamensansvarlige, faglærere/eksaminatorer og eksterne sensorer som opplever avvik i forbindelse med eksamensgjennomføring om å ta kontakt med Eksamenskontoret. Alle avviksmeldinger følges opp av Eksamenskontoret med de involverte partene.

3 SKOLENES ROLLE
Skolene har ansvar for å gjennomføre eksamen i tråd med forskrift til opplæringsloven § 3-25 til og med § 3-37, med unntak av § 3-29, samt etter retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet og Eksamenskontoret i STFK. Praktisk informasjon om eksamensavvikling må ivaretas på den enkelte skole.

3.1 Eksamenstrekk
Rektor eller den rektor bemyndiger trekker ut elever til eksamen på alle trinn, både ved sentralt gitt og lokalt gitt eksamen i henhold til rundskriv Udir 4-2016. For øvrig henvises det til Utdanningsdirektoratets nettsider for oversikt over de til enhver tid gjeldene regler. Rektor må påse at regler og skriv er gjort kjent for impliserte parter, herunder eksamensansvarlig og andre rektor bemyndiger.
Dato for offentliggjøring av sentralt gitt eksamen settes av Utdanningsdirektoratet.
Dato for offentliggjøring av lokalt gitt skriftlig eksamen skal skje på samme tidspunkt som for sentralt gitt skriftlig eksamen. Dato for offentliggjøring av lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen skal skje 48 timer før selve eksamen (lørdager, søndager, høytidsdager og helligdager skal ikke telles med).
.
3.1.1 STFK Nettskole
Elever som tar nettbaserte fag kan trekkes ut til eksamen på lik linje med elever som følger de respektive fagene i ordinær undervisning.

Skolen foretar trekket for sentralt gitt skriftlig eksamen for ungdomselevene som følger undervisning på nettskolen, mens trekket for M og MP- eksamen gjøres av Gerhard Schøning Voksenopplæringssenter. Skolene informeres i god tid om trekket.

3.2 Eksamensdato og tidspunkt
I de tilfeller der Utdanningsdirektoratet eller fylkeskommunen ikke har fastsatt felles eksamensdato og – tidspunkt, delegeres dette til rektor. I tilfeller hvor fag periodiseres kan eksamen foregå på andre tidspunkt av året enn normalt.

3.3 Før eksamen
Skolen må påse at eksamensoppmeldinger er korrekte og fullstendig utfylt, samt oppdatere og kvalitetssikre informasjon om lærernes kompetanse i Extens. Skolen har også ansvar for å informere elevene om rettigheter, plikter og reglement for eksamen. Rektor eller den rektor bemyndiger må påse at sperrefristen for eksamensoppgaver overholdes, samt utarbeide og følge rutiner for kontroll, oppbevaring og kopiering av eksamensoppgaver. Ved forfall av sensor oppnevnes ny sensor fra egen skole hvis mulig. Skolen må ha utarbeidet eget reglement som er gjort kjent for eksamenstilsynet før eksamen.

4 EKSAMENSGJENNOMFØRING

4.1 Oppmøte, sjekk av identitet og tidspunkt for gjennomføring av eksamen
Elevene skal møte i eksamenslokalet senest 15. minutter før oppgavene deles ut. Rektor kan pålegge elevene å møte tidligere dersom dette er nødvendig av praktiske årsaker. Skolen har ansvaret for å kontrollere elevenes identitet, om nødvendig kan legitimasjon kreves. Gyldig legitimasjon er bankkort, pass, førerkort eller annen legitimasjon med bilde og fødsels- og personnummer.

Ved skriftlig eksamen (både sentralt og lokalt gitt) skal eksamen starte klokka 09.00 norsk tid. Ved sentralt gitt eksamen avsluttes eksamen etter fem timer dersom ikke annet er oppgitt. Ved lokalt gitt skriftlig eksamen skal eksamen avsluttes etter fire timer dersom ikke annet er oppgitt. Dersom eleven har vedtak om særskilt tilrettelegging av eksamen i form av utvidet tid, vil vedtaket være avgjørende for når eksamen skal avsluttes for vedkommende.

"Elever og privatister som møter for sent til skriftlig eksamen, men før kl 10.00, skal få gjennomføre eksamen, men de skal ikke få kompensert for tapt tid. Elever og privatister som møter kl. 10.00 eller senere, får ikke gjennomføre eksamen. Det skal som hovedregel ikke være anledning for elever og privatister til å forlate eksamenslokalet før kl. 10.00. Unntak må vurderes konkret der hensynet til sikker eksamensgjennomføring og hensynet til helsa til den det gjelder skal veies tungt" Jf. forskrift til opplæringsloven § 3-28a.

I forbindelse med muntlig (M), muntlig-praktisk (MP) og praktisk (P) eksamen oppfordres elevene til å møte i god tid på eksamensdagen. Elever som møter mer enn 30 minutter for sent til oppsatt tid får (normalt) ikke gjennomføre eksamen.

4.2 Eksamenstid
Eksamenstiden er avhengig av eksamensformen i faget. Eksamensformen er fastsatt i fagenes læreplaner. Rammene for eksamenstider skal være i henhold til forskrift til opplæringsloven § 3-30:
   Skriftlig eksamen - inntil 5 timer
   Muntlig eksamen - inntil 30 minutter pr. elev
   Muntlig-praktisk eksamen - inntil 45 minutter pr. elev
   Praktisk eksamen - inntil 5 timer
   

Ved skriftlig eksamen skal eksamenstilsynet varsle når det er én time igjen av eksamenstiden.

4.3 Bruk av IKT
Skolene skal legge til rette for størst mulig grad av digital eksamensgjennomføring.

4.4 Kontroll av hjelpemidler
Rektor har ansvar for at eksamenstilsynet har kompetanse til å kontrollere at eleven kun har tilgang til lovlige hjelpemidler.Det er ikke tillatt å benytte øretelefoner eller høre på musikk under eksamen, med mindre dette er en del av eksamensoppgaven. Alle enheter (smartklokke, mobiltelefoner, nettbrett etc) som har muligheter for nettverkstilkobling er ikke tillatt i bruk under eksamen.


4.5 Ny, utsatt og særskilt prøve (NUSP)
I STFK er det ved eventuelt skolebytte, avgiverskolen som har ansvar for oppmelding av eleven til NUSP-eksamen. For eksamen i yrkesfaglige programfag kan man legge eksamen på samme dato som privatisteksamen og bruke samme eksamensoppgave. Dato for eksamen og oppgave finnes i Eksamenstjenesten. For M, MP og P-eksamen står skolene fritt til å velge eksamensdato/tid. Skolene har ansvar for å skaffe både eksaminator og ekstern sensor 2 til oppdraget. Ved lokalt gitt skriftlig NUSP-eksamen legger skolen sensor 1i Eksamenstjenesten, mens Eksamenskontoret oppnevner sensor 2.

4.5.1 Ny eksamen for elevar i vidaregåande opplæring § 3-34
Ein elev som får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget ved første etterfølgjande eksamen. Eleven beheld då standpunktkarakteren i faget.

Dersom eleven ikkje går opp til første etterfølgjande eksamen, må han eller ho ta faget som privatist, og standpunktvurderinga i faget fell bort.


4.5.2 Utsett eksamen for elevar og privatistar i vidaregåande opplæring § 3-35
Ein elev eller privatist som har dokumentert fråvær ved ordinær eksamen og særskild eksamen, eller ein elev som har dokumentert fråvær ved ny eksamen, har rett til å framstille seg til første etterfølgjande eksamen. Eleven beheld standpunktkarakteren i faget.

Dersom eleven ikkje går opp til første etterfølgjande eksamen, må han eller ho ta faget som privatist, og eventuell standpunktvurdering i faget fell bort.

Fråvær frå eksamen blir rekna som dokumentert når eleven eller privatisten er hindra frå å møte til eksamen, hindringa er uføreseieleg og han eller ho elles ikkje kan lastast for hindringa. Eleven eller privatisten må leggje fram dokumentasjon på dette.

Dersom ein elev har rett til utsett eksamen i trekkfag, skal trekkinga av fag gjerast på ny.


4.5.3 Særskild eksamen for elevar i vidaregåande opplæring § 3-33
Ein elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter i eit fag, har rett til særskild eksamen i faget dersom han eller ho ikkje er trekt ut til eksamen i faget. Det gjeld òg for fag der det ikkje blir halde eksamen ordinært.

Særskild eksamen blir normalt halden samtidig med utsett og ny eksamen.

Særskild eksamen i prosjekt til fordypning: særskild eksamen prosjekt til fordypning må planlegge og gjennomføres i hehold til fagets egenart. Rammer og eksamensform tilpasses lokal læreplan. Skolene ordner selv sensorer til eksamen. Ta gjerne kontakt med Eksamenskontoret ved behov for veiledning.

4.6 Særskilt tilrettelegging av eksamen §3-32
Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er.

Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.

Rektor avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for elevar. Avgjerda til rektor er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen. Rektor kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans. Særskild tilrettelegging av eksamen krev ikkje vedtak om spesialundervisning.


Skolen orienterer i god tid om hvilke tiltak/tilrettelegging som vil bli satt i verk. Eleven skal gis anledning til å prøve ut innvilget vedtak om særskilt tilrettelegging i undervisningssammenheng. Eleven skal ha samme eksamensoppgave som øvrige kandidater i faget. Elevens besvarelse skal vurderes i henhold til fagets kompetansemål. Rektor må påse at de særskilte tiltak som innvilges kun kompenserer for de særskilte utfordringene som eleven har.

4.7 Sommerskole og eksamensrettede intensivkurs
STFK tilbyr sommerskole i fagene KRO1005 - Kroppsøving YF, MAT1001 - Matematikk 1P-Y og NAT1001 - Naturfag YF sommeren 2017. Egen informasjon om sommerskolen gjøres kjent i løpet av våren 2017.

Hvis skolene ønsker å gjennomføre eksamensrettede intensivkurs ønsker Eksamenskontoret at skolene tar kontakt slik at vi har en dialog rundt retningslinjene for utarbeiding av eksamensoppgaver.

4.8 Brudd på eksamensreglementet

4.8.1 § 3-36. Bortvising frå eksamen
Elevar og privatistar skal ikkje hindre eller forstyrre gjennomføringa av eksamenen. Dersom åtferda til ein elev eller ein privatist er i strid med denne føresegna, kan eleven eller privatisten, etter å ha blitt åtvara, visast bort. Bortvising skal avgjerast av rektor sjølv og er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen. Eleven eller privatisten skal ha høve til å uttale seg munnleg for rektor før rektor eventuelt fattar enkeltvedtaket om bortvising.

Dersom ein elev i vidaregåande opplæring eller ein privatist får medhald i klagen, har han eller ho rett til ny eksamen ved første etterfølgjande eksamen.


4.8.2 Fusk eller forsøk på fusk
§ 3-37. Annullering av eksamen

Eksamen i eit fag kan annullerast dersom eleven eller privatisten har fuska eller forsøkt å fuske ved eksamen. Dette gjeld også dersom det er sensorane som oppdagar fusk eller forsøk på fusk. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjerast av rektor sjølv for elevar. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg før rektor fattar enkeltvedtak om annullering av eksamen. For privatistar avgjerast spørsmålet av fylkeskommunen. Privatistar skal ha høve til å uttale seg munnleg for fylkeskommunen før enkeltvedtak om annullering av eksamen blir fatta. Eleven eller privatisten har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. Enkeltvedtak om annullering av eksamen kan påklagast til Fylkesmannen.

For elevar som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, fell standpunktkarakteren bort.

Dersom eksamen i vidaregåande opplæring blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten gå opp til eksamen i faget som privatist, tidlegast eitt år etter den annullerte eksamenen

5 SKRIFTLIG EKSAMEN

5.1 Sentralt gitt skriftlig eksamen
Det er Utdanningsdirektoratet som fastsetter datoer for melding om eksamenstrekket ved sentralt gitt eksamen; i midten av mai i forbindelse med våreksamen og i midten av november i forbindelse med ny/utsatt/særskilt eksamen på høsten. Skolene finner informasjon om hvem som har sensuransvar i PAS.

5.2 Lokalt gitt skriftlig eksamen
Lokalt gitt skriftlig eksamen avvikles i Eksamenstjenesten. Eksamenskontoret har ansvar for å oppnevne sensor 2 ved lokalt gitt skriftlig eksamen.

5.3 Utarbeidelse av eksamensoppgaver
Utdanningsdirektoratet har ansvar for å utarbeide eksamensoppgaver til sentralt gitt eksamen. For lokalt gitt skriftlig eksamen blir eksamensoppgaver 2016-2017 utarbeidet både i oppgavenemnder som oppnevnes av Eksamenskontoret STFK og via Eksamenstjenesten. Ferdige eksamensoppgaver lastes ned fra Eksamenstjenesten.

5.4 Fag med forberedelsedel
Ved både sentralt gitt og lokalt gitt skriftlig eksamen er det fag som har en forberedelsedel som gis 24 timer før eksamen. Fag med sentral sensur som har 24 timer forberedelse er angitt i eksamensplanene til Utdanningsdirektoratet, se også www.udir.no. Fag med lokal sensur som har 24 timer forberedelse er oppgitt i eksamensplanen for den nye Eksamenstjenesten.

5.5 Hjelpemidler
Sentralt- og lokalt gitt eksamen i Kunnskapsløftet følger to hovedmodeller for hjelpemidler:

Modell 1 – Eksamen. Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.

Modell 2 – Todelt eksamen. Del 1: Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 2: alle hjelpemidler tillatt med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. Disse fagene følger modell 2 for hjelpemiddelbruk uten forberedelsedel: matematikk i grunnskolen, matematikk i grunnskoleopplæringen for voksne, matematikk, fysikk, kjemi, biologi og samfunnsøkonomi 2 i videregående opplæring.

Modell 3 - Eksamen. Alle hjelpemiddel tillatt, også åpent internett. Åpent internett gjelder for følgende syv fag i videregående skole: SAM3020 Politikk og menneskerettigheter,SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2, SPR3008 Internasjonal engelsk, SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk, SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2, SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3, SPR3020 Reiseliv og språk 2. Kommunikasjon er fortsatt ikke tillatt og de generelle bestemmelsene for eksamen gjelder. Verken skriftlig eller muntlig kommunikasjon er tillatt, og i språkfag er det heller ikke tillatt med oversettelsesprogram. Å publisere noe på internett regnes som kommunikasjon. Utdanningsdirektoratet anbefaler bruk av hodetelefoner til disse eksamener slik at du kan arbeide med tekster og kilder uten å forstyrre andre.

Viser for øvrig til § 3-31 og http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-videregaende/#Hjelpemidler

Nettbaserte hjelpemidler, tillatt
Nettsidene driftes av eksterne leverandører og Eksamenskontoret kan derfor ikke garantere at nettsidene er tilgjengelige på eksamensdagen. Noen av nettsidene laster inn seint fordi de forsøker å hente inn data fra andre nettsider. Utilgjengelige nettsider eller sein lasting gir ikke klagegrunnlag. Liste over nettbaserte hjelpemidler som elevene har tilgang til på skriftlig eksamen: Link til trondelagfylke.no sine nettsider om hjelpemiddel til eksamen.


5.6 Praktiske forhold i eksamenslokalet
Eksamenskandidaten kan ikke forlate sin plass eller bytte plass uten tillatelse fra eksamenstilsynet. Sekker, bagger, vesker, mobiltelefoner og lignende skal plasseres på anvist sted. Mobiltelefoner skal være avslått under eksamen. Eksamenskandidaten må påse at han / hun mottar eksamensoppgave i riktig fagkode. Eksamenskandidatene kan ikke kommunisere med andre enn eksamenstilsynet i løpet av eksamenstiden.

Dersom det oppstår hendelser i løpet av eksamenstiden som hindrer eksamenskandidaten å fullføre sin besvarelse til fastsatt tid, kan eventuelle notater / kladd legges ved eksamensbesvarelsen. I slike tilfeller må skolen påse at et foreligger særskilt melding om de forhold som ligger til grunn for dette.

5.7 IKT-basert eksamen
Digital gjennomføring av sentralt gitt eksamen via PGS er normalordning i de fleste fag: http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen/Om-IKT-basert-eksamen/. Eksamener med todelt modell for bruk av hjelpemidler er unntatt ordningen med IKT-basert eksamen som normalordning, herunder alle koder i matematikk, fysikk 2, kjemi 2, biologi 2 og samfunnsøkonomi 2.

Elevene bør ha innstalert flere forskjellige nettlesere, slik at de kan velge en nettleser som fungerer til innlogging og til å levere besvarelsen.

Kandidatens navn skal ikke oppgis i besvarelsen.

I noen fagkoder kan det være aktuelt at elever som skriver på pc skal få skrive ut sin besvarelse, arkene som besvarelsen skrives ut på skal være stemplet av skolen på forhånd.

Innlevering av eksamensbesvarelser skjer via PGS. http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen/PASPGS---eksamen-brukarrettleiing-for-skolen/

5.8 Papirbasert eksamen
I de tilfeller hvor elever skriver for hånd på eksamen, skal besvarelsen føres inn med blå eller svart penn. Kladdepapir og innføringsark skal være merket med skolens navn. Kandidaten må merke alle ark med dato, offentlig fagkode, fagets navn og kandidatnummer. Kandidatens navn skal ikke oppgis i besvarelsen.

Eksamensbesvarelser samles inn av eksamenstilsynet ved fastsatt sluttid for eksamen.

5.9 Opplasting av eksamensbesvarelser
Besvarelser fra lokalt gitt skriftlig eksamen skal lastes direkte opp i Eksamenstjenesten.
I de tilfeller hvor faglærer og sensor mottar hele, eller deler av en besvarelse som er levert som kladd, skal kladden betraktes som en del av besvarelsen. Dette gjelder i tilfeller der det foreligger melding om at det har oppstått forhold i løpet av eksamenstiden som kandidaten ikke kan lastes for.

5.10 Sensur
Ved lokalt gitt skriftlig eksamen MAT1001 – Matematikk 1P-Y gjøres endelig sensur i fellessensurmøter i regi av Eksamenskontoret. I øvrige fagkoder med lokal sensur gjøres endelig sensur via telefonmøter eller i Eksamenstjenesten.

På grunn av klagerett må sensorlister og notater oppbevares i minst et år. http://www.udir.no/Upload/Lov_regelverk/tolkningsuttalelser_forskrift_opll/5/oppbevaring_eksamensoppgaver.PDF?epslanguage=no

6 MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN

6.1 Melding om eksamenstrekk og sensoroppnevning ved muntlig- og muntlig-praktisk eksamen
Faglærer og ekstern sensor får melding om eksamenstrekk / sensur på samme dag. Melding om eksamenstrekk / sensoroppnevning skal sendes til begge sensorene og eksamensansvarlig 10 arbeidsdager (virkedager) før eksamensdato. Melding til ekstern sensor skal inneholde sensoroppnevning samt forslag til eksamensoppgave(r). Det er rektor og/eller eksamensansvarlig på de respektive skolene som skal håndtere alle formaliteter rundt varsling av faglærere / sensor 2 og sensoroppnevninger. Alle opplysninger knyttet til eksamen og eksamensgjennomføring må behandles konfidensielt inntil elevene får melding om eksamen.

6.2 Utarbeidelse av eksamensoppgaver
Faglærer plikter å utarbeide forslag til tema eller problemstilling som elevene får på forberedelsesdagen. Det er anledning til å lage en eller flere eksamensoppgaver. Faglæreren har også plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgaver eller opplegg for samtalen, som han eller hun skal diskutere med den eksterne sensoren. Hvis de to sensorene er uenige om hva eleven skal prøves i, er det den eksterne sensoren som bestemmer. Faglærere og eksterne sensorer skal gå i dialog med hverandre i god tid før eksamen for å gjøre nødvendige avklaringer knyttet til eksamensgjennomføringen. Det er faglærers plikt til å ta initiativ til dialogen.

Oppgavemal ligger på rommet "Eksamen" på Jubel.

Ved NUSP-eksamen må skolen enten forespørre tidligere faglærer eller en annen lærer med kompetanse i faget, om å utarbeide eksamensoppgave. Dette arbeidet skal honoreres.

6.3 Muntlig eksamen og Muntlig-Praktisk eksamen
I STFK finnes det to modeller for gjennomføring av muntlig eksamen, jf. 6.3.1 og 6.3.2. Elevene skal være godt kjent med eksamensmodellen og ha mottatt relevant eksamensinformasjon i god tid før eksamen. Faglærer og sensor 2 har ansvar for å skape trygge rammer og en positiv atmosfære for eksamen. Dersom faglærer blir forhindret i å utføre sitt arbeid som sensor skal rektor oppnevne stedfortreder. Eksamen med obligatorisk forberedelsedel kan ikke gjennomføres på mandag eller første dag etter helligdag/høytidsdag.


6.3.1 Modell for Muntlig eksamen med obligatorisk forberedelse (gjelder fag med eksamensformen M)
Faget offentliggjøres 48 timer før eksamen. 24 timer før eksamen begynner forberedelsedelen for elevene. Eleven skal få utdelt et tema eller en problemstilling. Ut fra det skal elevene forberede en presentasjon, som han eller hun presenterer under eksamen. Eleven skal ikke få vite hvilke spørsmål og problemstillinger som blir gitt på eksamensdagen.

Forberedelsedelen er en obligatorisk skoledag, og elevene har rett på et pedagogisk tilbud fra skolen. Det betyr at elevene skal møte på skolen og ha tilgang til en lærer. Det trenger ikke være faglæreren til eleven. Forberedelsen skal hjelpe elevene til å se sammenhengen mellom temaet eller problemstillingen for eksamen og læreplanen. Temaet må være tilstrekkelig omfattende til at det vil være naturlig å trekke inn flere deler av læreplanen under eksamineringen. Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsedelen. Skolen må tilrettelegge for at elevene kan bruke IKT, og at de får tilgang til de læremidlene og læringsarenaene som de har behov for å bruke. Det er viktig at elevene i løpet av skoleåret har lært å bruke aktuelle hjelpemidler hensiktsmessig og har gjort erfaringer med hvilke hjelpemidler som er nyttige.

Ved bruk av lyttetekster til muntlig eksamen skal denne være en del av den obligatoriske forberedelsedelen. Elevene må derfor få tilgang til lyttetekster samtidig som de får tema/problemstilling, 24timer før eksamen begynner. Et utvalg av lyttetekster til bruk i språkfag vil være tilgjengelig på Fremmedspråksenteret sine nettsider. http://www.fremmedspraksenteret.no/

Eksamensgjennomføring
Eleven skal presentere temaet/problemstillingen som er forberedt i forberedelsesdelen. Her kan elevene bruke relevante hjelpemidler for å gjennomføre en presentasjon. Det kan være digitale presentasjonsverktøy, regneark, graftegner og CAS eller andre verktøy som kan visualisere den muntlige presentasjonen. I tillegg kan eleven ta med egne notater på ei A4-side. Ved lokalt gitt muntlig eksamen er elevens notater fra forberedelsesdelen eneste tillatte hjelpemiddel på eksamen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-31. Presentasjonen bør ikke utgjøre mer enn 1/3 av eksamenstiden, og skal fungere som et utgangspunkt for videre samtale slik at eleven får mulighet til å visen sin kompetanse i faget. I tillegg til elevens presentasjon skal eksamineringen bestå av spørsmål og/eller samtale som er knyttet til det temaet eleven har presentert. Temaet eller problemstillingen skal gi eleven mulighet til å trekke inn flere deler i læreplanen. Det kan eksamineres fra hele fagets læreplan.

6.3.2 Modell for Muntlig-Praktisk eksamen (gjelder fag med eksamensformen MP)
I fag med eksamensformen MP - muntlig-praktisk eksamen, kan man velge mellom modell 6.3.1 eller modell 6.3.2. Det er opp til faglærer å bestemme hvilken av eksamensmodellene som skal brukes.

Eksamensgjennomføring
Elevene får oppgitt faget 48 timer før eksamen. På eksamensdagen får eleven en konkret oppgave og et tema (mer generelt utformet) i tillegg. Eleven har en time til å forberede en presentasjon med sitt løsningsforslag av oppgaven og forberede seg på temaet. Eleven kan under forberedelsen bruke alle hjelpemidler med unntak av mobiltelefon, nettbrett og datamaskin som åpner for kommunikasjon. Eksamineringen på inntil 45 minutter innledes med elevens forslag til løsning av oppgaven.  Det skal også eksamineres i det tilleggstemaet eleven fikk oppgitt i forberedelsen. Ved lokalt gitt muntlig-praktisk eksamen er elevens notater fra forberedelsesdelen eneste tillatte hjelpemiddel på eksamen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-31.Muntlig-Praktisk eksamen skal ha et praktisk innslag i eksamensgjennomføringen. Det kan eksameniseres fra hele fagets læreplan.

Eksamensgjennomføring MDD-fagene (Musikk, Dans, Drama)
Faget offentliggjøres 48 timer før eksamen, og elevene har 48 timer til forberedelse. Den dagen eksamenstrekket gjøres kjent får elevene utlevert en oppgave/tema/problemstilling. Oppgaven/temaet/problemstillingen må være tilstrekkelig omfattende til at det er naturlig å trekke inn flere deler av læreplanen under eksamineringen. Skolen må stille lokaler til rådighet slik at elevene har tilgang til de læremidlene og læringsarenaene som de har behov for å bruke under forberedelsen og presentasjonen. I forberedelsen skal elevene møte på skolen og ha tilgang på lærer. Elevene kan bruke alle hjelpemidler under forberedelsen. Eksameineringen på inntil 45 minutter innledes med elevenes forslag til løsning på oppgaven. I tillegg til elevens presentasjon skal eksamineringen bestå av en samtale som tar utgangspunkt i det eleven har presentert. Sensorene skal stille spørsmål slik at eleven får mulighet til å vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig. Det kan eksamineres fra hele fagets læreplan.

6.4 Sensur
Faglærer er normalt eksaminator, og sensor 2 skal være ekstern. Faglærer/eksaminator har plikt til å ta del i vurderingen som sensor. Sensor 2 skal drøfte karakter med faglærer/eksaminator, men ved uenighet er det sensor 2 som fastsetter karakter (forskrift til opplæringsloven § 3-30). Sensor 2 har rett til å stille eleven oppklarende/utdypende spørsmål ved behov. Sensor 2 skal ta notater under eksaminasjonen og har ansvar for å oppbevare notatene i minst ett år. Eksaminator og sensor skal etter eksaminering av hver elev vurdere elevens individuelle kompetanse slik den framkommer på eksamen og fastsette karakter (forskrift til opplæringsloven § 3-25). Eksamenskarakteren skal settes på grunnlag av den kompetansen eleven viser på selve eksamen. Notater og materiell som er produsert i forberedelsesdelen er ikke en del av vurderingsgrunnlaget. Alt eleven presterer i løpet av eksamenstiden er gjenstand for vurdering.

Karaktersettingen skal være individuell, forskrift til opplæringsloven § 3-30 andre ledd. Karakterprotokollen skal være ført og signert av begge sensorer før elevene får sine karakterer med begrunnelse. Karakter med begrunnelse gis normalt til elevene etter at siste elev i eksamenspartiet er eksaminert. Det er sensor 2 som formidler karakter med begrunnelse til eleven. Elever som trekker seg under selve eksamen skal bli vurdert. Signert karakterprotokoll skal leveres til skolens eksamensansvarlig.

7 PRAKTISK EKSAMEN
Praktisk eksamen er en rammeeksamen som går ut over de 45 minuttene som er tidsrammen for muntlig-praktisk eksamen. Praktisk eksamen kan omfatte flere ulike metoder som er nødvendige og formålstjenlige for å prøve i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i fagets læreplan.

7.1 Melding om eksamenstrekk og sensoroppnevning ved praktisk eksamen
Faget offentliggjøres 48 timer før eksamen for eleven. Faglærer og ekstern sensor og får melding om eksamenstrekk / sensur på samme dag. Melding om eksamenstrekk / sensoroppnevning skal sendes til begge sensorene og eksamensansvarlig 10 arbeidsdager (virkedager) før eksamensdato. Melding til ekstern sensor skal inneholde sensoroppnevning samt forslag til eksamensoppgave(r). Det er rektor og/eller eksamensansvarlig på de respektive skolene som skal håndtere alle formaliteter rundt varsling av faglærere / sensor 2 og sensoroppnevninger. Alle opplysninger knyttet til eksamen og eksamensgjennomføring må behandles konfidensielt inntil elevene får melding om eksamen.

7.2 Utarbeidelse av eksamensoppgaver
Faglærer plikter å utarbeide forslag til eksamensoppgaver. Eksamensoppgaven(e) skal være tverrfaglig(e) og dekke så mange kompetansemål i læreplanen som mulig, forskrift til opplæringsloven § 3-30.

Faglærere og eksterne sensorer skal gå i dialog med hverandre i god tid før eksamen for å gjøre nødvendige avklaringer knyttet til eksamensgjennomføringen. Det er faglærers plikt til å ta initiativ til dialogen.

Det er den eksterne sensoren som godkjenner de endelige oppgavene. Det er også ekstern sensor som avgjør hva elevene skal prøves i dersom det ikke oppnås enighet. Faglærer kan ikke endre eksamensoppgavene etter at ekstern sensor har godkjent dem. Det er ikke anledning til å bruke prosjekt til fordypning i sin helhet som en del av den praktiske eksamen.

Kommentar til å bruke deler av yrkesfaglig fordypning som en del av eksamen: for en rekke Vg2 innen yrkesfaglige utdanningsproggram består kompetansemålene i felles programfag av rene felleselementer fra de overliggende Vg3-læreplanene for opplæring i bedrift. Dette gjelder også faget yrkesfaglig fordypning. I disse tilfellene må eksamen lages slik at den har sammenheng med det eleven har arbeidet med gjennom året.

7.3 Forberedelsestid og hjelpemidler
Forberedelsestid til praktisk eksamen er inntil 24 timer for alle programområder.

Elever som ikke møter til forberedelse har rett til å gjennomføre eksamen, også der eksamen organiseres i gruppe. Det bør utarbeides alternative opplegg som ivaretar elever som eventuelt uteblir fra forberedelsesdelen.

Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden. Under eksamen er alle hjelpemidler tillatt bortsett fra Internett eller verktøy som åpner for digital kommunikasjon. Hjelpemidler bestemmes av faglærer og i henhold til fagets egenart.

7.4 Eksamensgjennomføring
Praktisk eksamen skal ta utgangspunkt i eller være knyttet til en kompleks arbeidsoppgave. Hvor mye som skal være dialog/vurderingssamtaler med sensor i begynnelsen, underveis og til slutt, og hvor mye som skal være skriftlig, kan variere fra fag til fag. Kompetansemålene i felles programfag er laget på en måte slik at elevene skal få vist sin kompetanse uavhengig innhold og metode. I tillegg er praktisk eksamen en lokalt gitt eksamen hvilket innebærer at eksamen kan organiseres med en lokalt preget læreplantilnæring.

Eksamensreglementet er ikke til hinder for å organisere eksamen i grupper, eller at elevene jobber individuelt og befinner seg i samme lokale.Den tiden sensor og faglærer ellers ville brukt på hver enkelt elev, kan i slike tilfeller slås sammen slik at elevene til sammen får en tidsramme som tilsvarer den gjennomføringstiden som angis i forskrift til opplæringsloven § 3-30 femte ledd.

7.5 Sensur
Faglærer er normalt eksaminator, og sensor 2 skal være ekstern. Forberedelsedelen skal ikke inngå i vurderingen av eleven. Vurderingen skal gjøres på grunnlag av den kompetansen eleven viser på selve eksamen, ikke i forkant. Elevene skal ha en individuell vurderingssamtale med sensor. Både praktisk del, muntlig del og eventuell skriftlig del skal inngå i en vurdering av elevens helhetlige kompetanse. Det er ikke anledning til å vektlegge de ulike delene av eksamen med prosentvis verdier da det er den samlede kompetansen eleven viser på eksamen som skal vurderes.

Eksamenskarakteren skal fastsettes på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen slik den kommer fram på eksamen. Både praktisk del, muntlig del og eventuell skriftlig del skal inngå i en vurdering av elevens helhetlige kompetanse. Dersom eksamen organiseres i gruppe, så skal ikke gruppen gis en samlet karakter. Det er sensor 2 som formidler karakter med begrunnelse til eleven. Karakter med begrunnelse gis normalt til elevene etter at siste elev i eksamenspartiet er ferdig eksaminert.

8 SENSORHONORAR
Hvis det er aktuelt med overnatting i forbindelse med sensoroppdrag, er det eksamensskolen som organiserer dette og betaler kostnaden.

8.1 Ansatte ved offentlig skole
Den enkelte lærer må legge inn sitt sensorhonorar og reiseregning i Agresso. I tillegg skal læreren fylle ut dette honorarskjemaet og levere på den skole han har sensurert. Her er en oppskrift på hvordan man fører sensorhonorar: Sensor skriver sensorregning i Agresso på følgende måte:

  • Åpne Agresso fra Jubel. Velg mappe Tid og utlegg og Reiseregning to ganger.
  • Tips! Bruk Tab-tasten når du beveger deg mellom feltene i skjemaet.
  • Du begynner med flik 1 Generell: Du kan endre feltet Reisetype fra Reise m/diett innland til Godtgjørelse/utlegg hvis du ikke krever diettgodtgjørelse. Det gjør resten av utfyllingen litt enklere. I feltet Formål, skriv «Sensur <navn på vgs>». Trykk Tab og teksten gjentar seg i feltet Beskrivelse.
  • Trykk «Neste trinn» og du kommer til flik 3, Utlegg: Trykk på «Legg til». Bruk nedtrekksmenyen til høyre for feltet Utleggstype og velg Sensorhonorar. Trykk Tabulator slik at markøren står i feltet Beskrivelse. Skriv inn fagkode og utdanningsprogram samt eventuelt navn på kandidat eller gruppe i stedet for den preutfylte teksten. Til feltet «Beløp» henter du det totale honoraret fra skjemaet du fylte ut på skolen. Dersom du har andre utlegg (km-godtgjørelse, overnatting mv.) må du trykke Legg til og velge utleggstype for hvert utlegg. Eventuelle kvitteringer må ettersendes i original til respektive vgs.
  • Når siste utleggstype er lagt inn, klikk på «Kontering» (står i blå skrift under beløpsfelt). Legg inn ansvar og tjeneste iht tabellen ovenfor. Til slutt klikker du på knappen «Oppdatere alle poster» for å legge inn samme ansvar/tjeneste på alle utleggstyper.
  • Trykk «Neste trinn» og du kommer til flik 4, Sammendrag. Endre feltet Status fra Utkast til Klar oppe til høyre. Trykk Lagre på verktøylinja.
  • Trykk til slutt Forhåndsvisning utskrift på verktøylinja og skriv ut forsida.

8.2 Ansatte ved privat skole
Den enkelte lærer må fylle ut dette honorarskjemaet og levere på den skole han har sensurert.

lingu
Sist oppdatert: 24.11.2017 10:39:19