Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > For elever > Skoleskyss

Skoleskyss

Søk om skoleskyss så snart du har fått beskjed om skoleplass. Det skal søkes om skoleskyss hvert skoleår.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har en nettbasert skoleskyssportal som skal benyttes i forbindelse med søknad om skoleskyss.

Skoleskyssportalen finner dere på følgende nettadresse:
trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/tidligere-sor-trondelag

Søknad om avstandsskyss, dvs. når avstanden er minst 6 km en veg mellom bosted og skole. (Se her for ruteberegner)

Foresatte til elever under 18 år eller elever som er fylt 18 år søker om avstandsskyss. Dere vil motta en kvittering på den e-postadressen dere oppga i søknadsskjema, som bekreftelse på innsendt søknad.

Søknad om skyss på bakgrunn av legeattest

Foresatte til elever under 18 år eller elever som er fylt 18 år og som søker om skyss med bakgrunn i legeattest gjør følgende: 

  • Skyss – varig medisinsk:
    Elever/foresatte søker om skyss via skoleskyssportalen. Legeattesten må inneholde en beskrivelse av skyssbehovet (buss, drosje) relatert til sykdommen/funksjonshemmingen samt angi nødvendig skyssperiode.
  • Skyss – midlertidig skade:
    Legeattest leveres til skolen, ingen søknad. Legeattesten må inneholde en beskrivelse av skyssbehovet relatert til skaden samt angi nødvendig skyssperiode. Det må altså stå om det er behov for buss eller om det er behov for drosje.

Delt bosted
Foresatte som har delt daglig omsorg får ikke behandlet søknaden før begge foreldre har bekreftet botidsfordelingen. (Med begrepet delt daglig omsorg forutsettes at eleven bor tilnærmet like mye hos begge foreldre. Likeledes må det være en forutsigbarhet i hvor eleven bor slik at det er mulig å planlegge en skyss, eksempelvis annen hver uke eller to uker av gangen hos hver av foreldrene.)

Det er ikke et krav om tilnærmet lik botid hos begge foreldre når det søkes om skyss med bakgrunn i legeattest.

Spørsmål om skoleskyssordningen kan sendes på e-post til: .

 


Utskriftsvennlig versjon