Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > For foresatte > Om foreldresamarbeid

Om foreldresamarbeid

I St.meld. nr. 31 (2007-2008): ”Kvalitet i skolen” heter det at ”Foreldre som støtter elevenes læring og som fremmer positive holdninger til skolen, bidrar til sitt barns faglige og sosiale utvikling.” 

Forskningsbasert kunnskap om foreldrenes betydning for skoleprestasjoner gir gode argumenter for at skolen bør samarbeide med foreldrene i grunn- og videregående opplæringen. Flere studier viser at foreldres forventninger til sine barns skoleprestasjoner og skolearbeid har sterk innvirkning på elevenes motivasjon og arbeidsinnsats. 

Kunnskapsdepartementet har fra 1.8.2010 fastsatt nærmere bestemmelser om skoleeiers plikt til å sørge for foreldresamarbeid i forskrift til opplæringsloven kapittel 20. Forskriften presiserer og tydeliggjør innholdet i kravet til samarbeid mellom hjem og skole, og innebærer endringer både for grunnskolen og videregående opplæring.

Foreldrenes rettigheter

Foreldrenes rettigheter overfor skolen følger av at de har foreldreansvar. Retten til samarbeid er bl a hjemlet i opplæringslovens § 1-1 og § 13-3d. Mens foreldrene har hovedansvaret for oppdragelsen av barna sine, har skolen ansvaret for opplæringen, herunder faglig innhold, arbeidsmåter og organisering. Skolen har også ansvar for å tilby foreldresamarbeid om opplæringen for å skape forståelse for arbeidet som gjøres, og for å sikre nødvendig oppfølging. (Les mer om elevenes og foreldrenes plikter og rettigheter her.)

Formålet med foreldresamarbeid (§ 20-1 i forskrift til Oppl)

"Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf. opplæringslova § 1-1 og § 13-3d. Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling. Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje utviklinga av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom anna fører til at fleire fullførar vidaregåande opplæring."

Foreldresamarbeid i  videregående opplæring (§ 20-4 i forskrift til Oppl)

Denne paragrafen er ny. Det var ingen regulering av foreldresamarbeid i videregående opplæring i forskriften tidligere. Paragrafen slår fast at skolen skal holde kontakt med foreldrene til elever som ikke er myndige gjennom hele opplæringsåret. Mer presist skal skolen sørge for at foreldre til ikke myndige elever på Vg1 og Vg2

  • blir invitert til foreldremøte i starten av opplæringsåret (for å få informasjon om skolen, innholdet i opplæringa, foreldrenes rett til medvirkning, regler og rutiner m.m.)
  • i første halvår av opplæringsåret får tilbud om en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren om hvordan eleven arbeider til daglig og om elevens kompetanse i fagene. Samtalen skal klargjøre hvordan eleven, skolen og foreldrene kan samarbeide for å legge til rette for elevens læring og utvikling. (Eleven har rett til å være med i samtalen med foreldrene.)
  • blir varslet om a) udokumentert fravær, b) fare for nedsatt ordens- eller atferdskarakter eller fare for manglende grunnlag for karakter i fag (skriftlig varsel), c) elevens og foreldrenes rettigheter etter opplæringsloven og forskriften og d) andre forhold ved eleven med mindre dette er underlagt taushetsplikt etter annen lovgivning.

Foreldretilgang til Skolearena Vurdering

Sør-Trøndelag fylksekommune har åpnet for at de videregående skolene kan gi foreldre tilgang til vurderingsmodulen i Skolearena. Skolearena er det verktøyet lærerne bruker for å føre fravær og karakterer. For å få tilgang til vurderingsmodulen, må foreldrene registrere seg og søke om tilgang. Elevens kontaktlærer får melding om henvendelsen og godkjenner tilgangen.

Se veiledning om registrering her.


Myndige elever

Når eleven har fylt 18 år, faller skolens plikt til å informere foreldrene om elevens forhold bort. Myndige elever kan imidlertid samtykke i at skolen fortsetter å informere foreldrene, på alle eller avgrensede områder.
 

Se hele rundskriv Udir-7-2010 om foreldresamarbeid her.

 

Lenke til Foreldreutvalget for grunnopplæringen: www.fug.no

 


Ivar Husby
Sist oppdatert: mandag 13. september 2010
Utskriftsvennlig versjon