Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > For elever > Klage på vurdering > Klage på eksamenskarakter

Klage på eksamenskarakter


KLAGEFRISTER PÅ KARAKTERER TIL SKRIFTLIG EKSAMEN

Både eksamens- og standpunktkarakterer publiseres elektronisk. Elevene finner karakterene ved å gå inn på Itslearning, klikke på Elevportalen (øverst til høyre) og der velge Mine karakterer. Det er hver enkelt elev sitt ansvar å gjøre seg kjent med vurderingene. Skolen sender ikke ut papirutskrift av karakterene. Vitnemål/kompetansebevis til avgangselever blir sendt ut i uke 26/27.

Ordinær klagefrist for eksamenskarakterer til skriftlig eksamen: Klagefrist for karakterer er 10 dager fra offentliggjøring. For våreksamen regnes klagefristen 10 dager fra 19. juni 2017. Eventuell klage må være skriftlig i datert og underskrevet stand. Klagen skal ikke begrunnes. Ved klage kan karakteren gå opp, ned eller bli stående. Resultatet av en klage er endelig og kan ikke påklages.

Hurtigklaging på eksamenskarakter (egen frist): fredag 23. juni 2017.

Klager i følgende fag kan hurtigbehandles: norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære (IDR2005 i Kunnskapsløftet), engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, marknadsføring og leiing, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettar, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og leiing, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi.

Søkere til universitet og høgskoler som gir skriftlig melding til aktuelt opptakskontor om at de har klaget på eksamenskarakter, vil bli vurdert for opptak på grunnlag av endret vitnemål. Forutsetningen er at de ettersender det nye vitnemålet snarest slik at det er opptakskontoret i hende innen hovedopptaket (ca.10 juli 2017) og eventuelle suppleringsopptak (ca. 20. juli 2017). Se samordna opptak sine sider for eksakte datoer for ettersending av vitnemål. Siden finner du her.

For å bli med i hurtigklagebehandling må klage på eksamenskarakter være levert Heimdal vg skole senest fredag 23. juni. Klager som ikke er innkommet innen hurtigklagefristen blir med som ordinær klage med tilbakemelding i september/oktober.

Framgangsmåte ved klaging:

Ved henvendelse til skolen får du kopi av besvarelsen. Det er viktig å vurdere nøye før du klager, da en klagebehandling også kan føre til at du går ned i karakter. Det er en fordel å få besvarelsen vurdert av faglærer hvis dette er mulig. Vi gjør oppmerksom på at klagenemnda ikke sensurerer på nytt, men vurderer om den gitte karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen. Skriftlig klage uten begrunnelse leveres skolen.

Muntlig og muntlig/praktisk eksamen:

På muntlig og muntlig/praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil, jfr. Opplæringslovens forskrifter § 5-10.

NY/UTSATT/SÆRSKILT EKSAMEN:

Elever som ikke består eksamen, er syk under eksamen eller får IV (ikke vurdering) til standpunkt, blir kontaktet av skolen i august/september med informasjon om ny eksamensdato til høsten.                     

Eksamenskarakterer publiseres etter hvert som de kommer til skolen.

Vitnemål / kompetansebevis sendes ut i uke 26/27

Vitnemålansvarlig: Tor Bitustøyl.

Eksamensansvarlig: Arve Waal (ST/ID) / Berit Solem (YF)


Arve Waal
Sist oppdatert: torsdag 12. juni 2014
Utskriftsvennlig versjon