Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > For elever > eksamensreglement > Eksreg Skriftl

Eksamensreglement ved Skriftlig eksamen våren 2018

 

Målet med denne rettledningen er å bidra til at eksamen:

 • gjennomføres på en trygg og sikker måte, og under like forhold
 • gjennomføres etter gjeldende lover og regler

VIKTIG:

 • Ta med mat og drikke!
 • Sørg for å møte opp i tide til eksamen (senest 15 min. før).
 • Det er ikke uten videre tillatt å gå inn i eksamenslokalet etter at eksamen er startet. Ta kontakt med vakten.
 • Ingen kommunikasjon elevene imellom – all henvendelse skal skje til eksamensvaktene.
 • Ingen bruk av kommunikasjonsverktøy (internett, mobiltelefon osv.) under eksamen
 • Eksamensvakt følger når du skal ut.
 • Hvis du får ikke vurdering (IV) i standpunkt i et fag der du er uttrukket til eksamen har du rett til å gå opp til eksamen på grunn av klageretten på IV. Eksamen annulleres dersom IV blir stående som standpunktkarakter.

 

 

Eksamenstilsynet

Eksamensvaktene har to hovedoppgaver under eksamen:

 • Påse at alle følger reglementet
 • Å yte deg nødvendig service av praktisk karakter under eksamen

 

Om frammøte

Møt fram til eksamenslokalet i god tid og senest kl. 08.45. Eksamen starter kl. 09.00. Kandidater som har fått utdelt eksamensoppgaver og eksamenspapir, kan ikke forlate eksamenslokalet før det har gått minst 1 time av eksamenstiden.

Husk å medbringe gyldig legitimasjon til eksamen. Legitimasjon skal fremvises og godkjennes ved behov, og kandidaten skal kvittere på kandidatlisten før man finner plassen sin og eksamen påbegynnes. Husk pc og lader, samt utskriftskort. Elever er selv ansvarlige for at de har nødvendige og fungerende hjelpemidler tilgjengelig ved oppstart av eksamen. Ved bruk av digital lærebok må denne være lastet ned på egen maskin i god tid før eksamen. Elever som har glemt pc eller lader, får ikke lånt dette av skolen.

 

Om forholdene i eksamenslokalet

 • Sett deg straks på anvist plass, ikke forlat plassen uten tillatelse fra eksamenstilsynet
 • Bare tillatte hjelpemidler kan ligge på/ved pulten
 • Kontroller at du har mottatt riktig eksamensoppgave. Dersom du mener det er feil oppgave må du straks melde fra om dette til eksamenstilsynet
 • Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom deg og de andre som avlegger eksamen. Mobiltelefoner og annet kommunikasjonsutstyr skal være avslått (ikke bare med avslått lyd eller i flymodus) og legges bort på anvist sted. Brudd på dette kan føre til annullering av eksamen.
 • Kandidater som hindrer eller forstyrrer gjennomføringen av eksamenen, kan bortvises. Klage på bortvisnings- og annulleringsvedtak kan sendes fylkesmannen innen tre uker.
 • Rekk opp hånda dersom du ønsker å få kontakt med en av vaktene.
  Dette gjelder for eksempel dersom du: 

  • Har spørsmål 
  • Trenger mer papir eller annet utstyr 
  • Har sendt noe til skriver som skal hentes 
  • Skal på toalettet 
  • Ønsker å gå ut for å få frisk luft 
  • Skal levere besvarelsen. Vakta gir beskjed når du kan forlate lokalet. 

Eksamenssted, rom og plassering

All eksamensavvikling foregår i lokalene til Heimdal videregående skole. Oversikt over eksamensrom finner du på skolens INFO-skjerm. Det er lagt ut bordlapp med navn, fag og kandidatnummer på bordet du skal bruke. Sjekk at angitt fag og fagkode stemmer. Bare tillatte hjelpemidler kan ligge på/ved pulten.

Hjelpemidler

Det finnes to modeller for bruk av hjelpemidler

Modell 1 – Eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre. Oversettelsesprogrammer er heller ikke tillatt i norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk. UDIR har tillatt bruk av nettbaserte hjelpemidler med isolerte IP-adresser. Se avsnittet om nettbaserte hjelpemidler under.

Modell 2 – Todelt eksamen

Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.

Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt. Nettbaserte hjelpemidler må ha isolerte IP-adresser.

Disse fagene følger modell 2 for hjelpemiddelbruk uten forberedelsesdel:

- Matematikk
- Fysikk
- Kjemi
- Biologi
- Samfunnsøkonomi 2

 

Modell 3 - Eksamen 

Alle hjelpemiddel tillatt, også åpent internett. For våren 2018 gjelder dette syv fag i videregående skole: SAM3020 Politikk og menneskerettigheter,SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2, SPR3008 Internasjonal engelsk, SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk, SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2, SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3, SPR3020 Reiseliv og språk 2. Kommunikasjon er fortsatt ikke tillatt og de generelle bestemmelsene for eksamen gjelder. Verken skriftlig eller muntlig kommunikasjon er tillatt, og i språkfag er det heller ikke tillatt med oversettelsesprogram. Å publisere noe på internett regnes som kommunikasjon. Utdanningsdirektoratet anbefaler bruk av hodetelefoner til disse eksamener slik at du kan arbeide med tekster og kilder uten å forstyrre andre

Nettbaserte hjelpemidler

UDIR har tillatt bruk av Internett under eksamen, hvis nettstedene ikke muliggjør kommunikasjon under eksamen.

Mer informasjon om hjelpemidler finner du her.

 

Tid

Eksamenstida er angitt i oppgaven. Merk at flere eksamener har en del 1 og del 2 med forskjellig tidsbruk tilknyttet de ulike delene.

Fag med forberedelsesdel

Lærere og elever får tilgang til forberedelsesdelene kl. 09.00 på forberedelsesdagen, dagen før eksamen. Hvis eksamen er på en mandag, blir forberedelsen lagt ut på fredag. I forberedelsestiden anbefales det at du samarbeider med andre elever som har samme fag. Faglærere vil være tilgjengelig i forberedelsestiden, og har anledning til å svare på spørsmål. Læreren skal rettlede, ikke undervise.

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett.

 

Om utfylling av eksamensark/innlevering:

Informasjon om utfylling av eksamensark/levering av besvarelse blir gitt i eksamenslokalet

Eksamen leveres elektronisk i de fleste fag. Du vil få brukerveiledning, brukernavn og passord tilknyttet eksamensgjennomføringen. Ev. utskrift gjennomføres med utskriftskort eller pålogging med brukernavn/passord. Brukerveiledning for deg som skal ta eksamen digitalt finner du her.

 

Ved bruk av papir

Du skal bare bruke papir som skolen legger frem til deg. Alt papir som er lagt ut skal leveres inn, dette gjelder også oppgaven. Ingen ark skal rives i stykker.

Alle innføringsark skal merkes med fag, fagkode, kandidatnummer og dato. Husk at du aldri må skrive eget navn på noen av arkene i forbindelse med eksamen. Du får ved eksamensstart utgitt et eksamensnummer som skal påføres alle ark. Manuell eksamensbesvarelse skal skrives med blå eller svart penn.

 

Sensur

Fellessensur er tirsdag 19. og onsdag 20. juni.2018. Karakterene publiseres elektronisk fortløpende når de er klare.

 

Klage

I henhold til Opplæringsloven har du rett til å klage på karakteren. Klagefristen på karaktersetting er 10 dager regnet fra den dagen du er blitt kjent med resultatet eller burde ha gjort deg kjent med resultatet. For vårens skriftlige eksamener regnes klagefristen 10 dager fra XX. juni 2018. Merk at avgangselever har egen hurtigklagefrist for rask behandling i utvalgte fag.  Klagen må være skriftlig i datert og underskrevet tilstand. Denne sendes skolen, som så videresender den til ny sensur. Ved klage kan karakteren gå opp, ned eller bli stående. Resultatet av en klage er endelig og kan ikke påklages. 

Mer om klage på skriftlig eksamen finner du her.

 

Hvis du ønsker mer informasjon om eksamen:

Spørsmål om eksamen kan rettes til faglærer, kontaktlærer eller eksamensansvarlig.

Eks.ansvarlig for EL/IKT (YF):

Berit Solem, kontor 218
Kontaktinfo

Eks.ansvarlig for ST/MD/ID:

Arve Waal, kontor 207B
Kontaktinfo

Eks.ansvarlig for faget
Instrument,kor,samspill:

Randi Dugstad, kontor 219
Kontaktinfo


Toril Arnetveit
Sist oppdatert: fredag 7. april 2017
Utskriftsvennlig versjon