Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > For elever > Eksamen 2018

Eksamensinformasjon våren 2018

 

Egen eksamensplan for informasjon om trekk og gjennomføringsdatoer finner du her.

 

Eksamensreglement finnes her.

 

Eksamenstrekk

Trekk til sentralt og lokalt gitt skriftlig eksamen offentliggjøres tirsdag 15. mai kl. 09.00.

Trekk til lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen offentliggjøres 48 timer før eksamen.

Elever på Vg2 EL og IKT skal opp til en obligatorisk tverrfaglig praktisk eksamen i programfag.

Mer informasjon om trekkordningen finner du her.

IKT-basert skriftlig eksamen

IKT-basert eksamen innebærer at eksamen gjennomføres papirløst. Kandidatene logger seg på Utdanningsdirektoratets prøvegjennomføringssystem (PGS) med tildelte brukernavn og passord. Deretter laster eleven ned eksamensoppgaven som besvares ved hjelp av datamaskin. Etter at prøvesvaret er ferdig, leverer kandidaten dette som en fil som lastes opp i det samme systemet. Dagen etter at eksamen er avsluttet, vil sensorene kunne logge seg på systemet og begynne sensuren.

Noen fag forutsetter bruk av datamaskin da dette ligger i kompetansemålene i fagets læreplan. Ved alle matematikkeksamener er det krav om bruk av datamaskin. I disse fagene kreves det bl.a. regneark, graftegner og CAS. Mer om dette leser du her.

Ved eksamen må kandidaten ha med seg egen datamaskin og er selv ansvarlig for å ha installert programvare som passer til kompetansemålene i læreplanen. Ved bruk av digital lærebok må denne være lastet ned på egen maskin i god tid før eksamen.

Her kan du lese tips for klargjøring av din datamaskin til eksamen.

Tilrettelegging ved eksamen

Etter § 3-32 i forskrift til opplæringsloven skal eksamen legges til rette for elever og privatister som har særskilt behov for det. Dette kan for eksempel være lengre tid, opplesing av oppgaven osv. Behovet skal være sakkyndig dokumentert.  Rektor avgjør etter søknad hvilken tilrettelegging som skal brukes. Ta kontakt med rådgiver på skolen for mer informasjon om dette.

Vedtak om særskilt tilrettelegging må være gjort for inneværende skoleår.

Hjelpemidler til eksamen

Ulike hjelpemidler kan være tillatt i de enkelte fagene. Du er selv ansvarlig for å ta med tillatte hjelpemidler til eksamen. Eksamensvaktene vil etter anvisning fra eksamensansvarlige føre kontroll med dine hjelpemidler.

Les mer om hjelpemidler skriftlig sentralgitt eksamen her.

Les mer om hjelpemidler til muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen her.

Fusk og plagiat på eksamen

Les mer om fusk og plagiat her.

Sensur 

Fellessensuren for skriftlig eksamen våren 2018 er tirsdag 19. og onsdag 20. juni 2018.
Karakterene publiseres elektronisk fortløpende når de er klare.  Dokumentasjon, kompetansebevis og vitnemål ferdigstilles så snarlig som mulig etter fellessensuren. Karakterene for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen offentliggjøres på eksamensdagen.

Klage på karakter

I henhold til Opplæringsloven har du rett til å klage på karakteren. Klagefristen på karaktersetting er 10 dager regnet fra den dagen du er blitt kjent med resultatet eller burde ha gjort deg kjent med resultatet. Merk at avgangselever har egne hurtigklagefrister for rask behandling. Ved ikke-skriftlige eksamener kan du bare klage på at det er gjort formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet.

Klagefristen for skriftlig eksamen regnes 10 dager fra 21. juni 2018.
Klagen skal være skriftlig i datert og underskrevet tilstand og leveres til den skolen hvor du gjennomførte eksamen.

Forfall på grunn av sykdom

Fravær ved eksamen skal dokumenteres. Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, må du straks gi beskjed til skolen og ta kontakt med lege. Sykmelding må leveres/sendes umiddelbart til skolen ved eksamensansvarlig. Meld fra til eksamenstilsynet dersom du blir syk under eksamen

Udokumentert fravær

Du har ikke rett til ny eksamen. Du må ta eksamen i faget på nytt ved å melde deg opp som privatist. Merk at trafikkproblemer ikke er godkjent grunn for å komme for sent.

Ny, utsatt og særskilt eksamen

En elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter i et fag, har rett til særskilt eksamen i faget dersom han eller hun ikke er trukket ut til eksamen i faget. Dette gjelder også for fag der det ikke blir holdt eksamen ordinært. Særskilt eksamen avholdes normalt samtidig med ny og utsatt eksamen

En elev som får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget ved første etterfølgende eksamen. Eleven beholder da standpunktkarakteren i faget. Dersom eleven ikke går opp til første påfølgende eksamen, må han/hun ta faget som privatist og standpunktvurderinga i faget faller bort.

Elever eller privatister i videregående opplæring som har dokumentert fravær ved ordinær eller særskilt eksamen, eller en elev som har dokumentert frafall ved ny eksamen, har rett til å ta utsatt eksamen ved første påfølgende eksamensgjennomføring. Eleven beholder da standpunktvurderingen i faget. Dersom eleven ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må han/hun ta faget som privatist og standpunktvurderinga i faget faller bort. Dersom en elev har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal trekkingen av fag gjøres på nytt.

Elever som går opp til ny, særskilt eller utsatt eksamen, betaler ingen avgift.

Privatister som melder seg opp til eksamen, betaler eksamensavgift for å melde seg opp til eksamen.

Hvis du ønsker mer informasjon om eksamen:

Spørsmål om eksamen kan rettes til faglærer, kontaktlærer eller eksamensansvarlig.

Eks.ansvarlig for EL/IKT (YF):

Berit Solem, kontor 218
Kontaktinfo

Eks.ansvarlig for ST/MD/ID:

Arve Waal, kontor 207B
Kontaktinfo

Eks.ansvarlig for faget
Instrument,kor,samspill:

Randi Dugstad, kontor 219
Kontaktinfo

LYKKE TIL MED EKSAMEN!


Toril Arnetveit
Sist oppdatert: fredag 7. april 2017
Utskriftsvennlig versjon