Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > Aktiviteter > Strategi for internasjonalisering

Strategi for internasjonalisering

Our internationalisation strategies (Click for English version)


Skolens strategi

Heimdal videregående skole skal jobbe for at flest mulig elever og ansatte får internasjonale erfaringer. Internasjonalisering kan foregå på ulike nivåer i organisasjonen, lokalt på egen skole, gjennom erfaringsdeling og internasjonale opplevelser mv.

Mulighetenes skole skal fremme internasjonalisering gjennom å være kreativ, engasjert og ambisiøs.

Skolens tiltak

Heimdal videregående skole har etablert en internasjonaliseringsgruppe som har som mandat å øke interessen, engasjementet og arbeidet rundt internasjonalisering. Gruppen møtes jevnlig for å ivareta skolens internasjonale strategi, ved å øke lokal kompetanse for internasjonalisering, rekruttere ansatte til internasjonalt arbeid, starte prosesser for internasjoinalt arbeid, og bidra til gjennomføring av prosjekter.

Hvorfor arbeider vi med internasjonalisering?

I Stortingsmeldlng nr. 14 er det formulert at alle i norsk skole skal få ta del i internasjonalt relevant fagkunnskap og samtidig lære om språk og kultur. Internasjonalisering av skolen og internasjonalt samarbeid i skole og opplæring er også forankret i Læreplanverket.

Internasjonalt samarbeid bidrar til kulturell og språklig kompetanse. Kunnskap om kulturer og ferdigheter i fremmedspråk er viktig, spesielt for et lite land med en åpen økonomi. Internasjonalt samarbeid gir nye perspektiver på undervisningsmetoder og organiseringen av arbeidet i skole og opplæring. For mange kan en internasjonal erfaring gjennom utveksling, studiebesøk eller kontakt via informasjons- og kommunikasjonsteknologi være en stor inspirasjon og motivasjon for å fortsette læringen hjemme. Et annet perspektiv som kan trekkes fram, er at internasjonalt samarbeid ofte kan bidra til refleksjon rundt grunnleggende demokratiske verdier og menneskerettigheter. Det å se seg selv og sin situasjon i relasjon til andre, kan være både utfordrende og utviklende.

Internasjonalisering i skolen kan gjøres på mange ulike måter. For eksempel mellom internasjonalisering av skole og opplæring på hjemmebane og internasjonalisering gjennom mobilitet.


Utskriftsvennlig versjon