Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > Aktiviteter > Ekskursjoner > Retningslinjer for ekskursjoner

Retningslinjer for ekskursjoner

Her følger utdrag fra skolens retningslinjer for studieturer og ekskursjoner:

 

Informasjon til elever, foreldre og ansatte

Skoleledelsen skal kjenne til prinsippene for gratisprinsippet og håndteringen av det, og informasjon om gratisprinsippet skal gjøres kjent for ansatte, elever og foreldre/foresatte.

 

Overordnet ansvar: Rektor og ass rektor

 • Informasjon om gratisprinsippet legges ut på skolens hjemmesider.
 • Elever og ansatte orienteres ved skolestart.
 • Elevråd og skoleutvalg orienteres ved første høve etter skolestart.
 • Foreldre/foresatte orienteres på foreldremøtet i sept/okt.
 1.  

Planlegging og finansiering

Før hvert skoleår lager skolen en plan for gjennomføring og finansiering av læreplanfestede og ikke læreplanfestede studieturer og ekskursjoner.

 

 

 

 

Overordnet ansvar: Avdelingslederne

Planene utarbeides av avdelingene og for hver tur angis reisemål, reisemåte, tidspunkt for gjennomføring, formål, risikovurdering, kostnadsoverslag, finansiering og hvordan årstimetallet i fag som blir berørt, skal ivaretas.

Dersom turene ikke er fullfinansiert av skolen, skal avdelingsleder påse at finansiering – og alle prosesser (brev, informasjon, regnskap mm) i forbindelse med forberedelsene til ekskursjonen - skjer i samsvar med gjeldende regelverk. Det må ikke planlegges turer som pålegger elevene egenbetaling.

 1.  

Gjennomføring

Alle turer i skolens regi er å oppfatte som opplæring og kan ikke gjøres frivillig.

Skolen dekker kostnader for medfølgende lærer(e), herunder godtgjøring for reise med elever i hht SGS 1010, eventuelt lokal avtale om slik finnes.

Skolens elevreglement for ekskursjoner (se relaterte dokumenter) skal også legges til grunn når turer planlegges og gjennomføres, og elevene som skal delta på ekskursjonen skal i god tid gjøres kjent med reglementet.

Overordnet ansvar: Avdelingslederne

For elever som av en eller annen grunn ikke kan delta, skal det være et organisert opplæringstilbud på skolen.

Ved lengre ekskursjoner og utenlandsturer skal foreldre/ foresatte informeres skriftlig. Skrivet skal godkjennes og underskrives av avdelingsleder før det sendes ut. Noen ganger kan det være aktuelt å ha informasjonsmøter med foreldre/foresatte.

 

 1.  

Sikkerhetsrutiner

På alle ekskursjoner skal man ha sikkerhetsrutiner som viser at kritiske momenter er tenkt gjennom og at forebyggende tiltak er iverksatt. (Se elevreglementet.)

Ved ulykker skal en følge denne planen for handling (se høyre kolonne)

 

Ansvarlig: Avdelingsleder og ledsagende lærer(e)

 • Ledsagende lærer skaffer seg oversikt over situasjonen så fort som mulig
 • kontakter politi (112), lege (113) om nødvendig
 • varsler kontaktperson ved skolen: avdelingsleder eller rektor
 • Ved alvorlige hendelser: samler elevene på et egnet sted/rom for å informere og for å kunne gi omsorg
 • skriver en rapport om hendelsesforløpet og iverksatte tiltak og fakser/mailer denne til skolen så fort som mulig
 • Skolen varsler foreldre og eventuelt andre instanser. I tilfelle alvorlige ulykker og dødsfall, se skolens beredskapsplan.
 • Kontaktperson ved skolen fører logg med tidsangivelser for hendelsen, for tiltak, henvendelser, osv.

Ivar Husby
Sist oppdatert: tirsdag 9. oktober 2012
Utskriftsvennlig versjon