Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > Aktiviteter > Ekskursjoner > Ekskursjoner og gratisprinsippet

Ekskursjoner og gratisprinsippet

Det rettslige grunnlaget for retten til gratis videregående skole er opplæringsloven § 3-1, siste ledd. Det understrekes at hensynet bak retten til gratis videregående opplæring er en inkluderende skole der alle kan delta på lik linje uavhengig av personlig økonomisk bakgrunn.

Lovens ordlyd tar ikke eksplisitt stilling til hvem som skal dekke kostnader i forbindelse med skoleturer. Dersom en skoletur regnes som en del av videregående opplæring, skal kostnadene ved reisen dekkes av skolen. Dette vil gjelde alle aktiviteter i videregående opplæring som foregår i skolens regi.

Et nærliggende spørsmål vil være om en konkret reise skal regnes som en skoletur. Dette må avgjøres etter en vurdering av flere momenter, som for eksempel:

  • Foregår reisen i skoletiden?
  • Kan reisen knyttes til pedagogisk tema eller aktiviteter i den videregående opplæringen?
  • Er lærerne med på turen?
  • Er skoleeier (fylkeskommunen) ansvarlig dersom det oppstår uhell?
  • Er det utarbeidet reglement, og har dette reglementet sanksjoner for evt hjemsendelse?
  • Fremgår turen av skolens virksomhetsplan/årsplan?
  • Er det organisert opplæringstilbud for elever som ikke er med på turen?

Det presiseres at denne listen ikke er uttømmende. Dersom ett eller flere av de nevnte momenter er til stede, vil reisen kunne anses som en del av videregående opplæring som skal være gratis. Dersom skoleeier og skolen er ansvarlig for skoleturen, er de følgelig også ansvarlig for organisering, gjennomføring og dekning av kostnadene ved en eventuell hjemsendelse av elever.

Dette betyr ikke at opplæringsloven er til hinder for at skoleturer og andre kostnadskrevende aktiviteter finansieres av andre enn skoleeier/skolen, så lenge ikke retten til gratis videregående opplæring brytes. Elever og foresatte kan derfor gå sammen om å finansiere skoleturer ved reelt frivillige gaver og dugnader, så lenge det ikke stilles motytelser for disse bidragene og forutsatt at de kommer hele elevgruppen til gode.

Det er grunn til å vektlegge begrepet reelt frivillige gaver og dugnader, og at de innsamlede midlene da kommer alle elevene til gode. Fylkesrådmannen  vil derfor henstille til skolene om å sørge for at både lærere og elever får uttømmende kjennskap til de begrensningene som ligger i opplæringsloven. I dette ligger det også en føring om at skolene bør orientere elever og lærere om at det ikke igangsettes planlegging av slike turer før det kan vises til garantier om at reiser vil bli fullt ut finansiert for hele elevgruppen – også for elever hvor foreldre reserverer seg mot å gi frivillige bidrag – gjennom reelt frivillig innsats. Det må også presiseres at det ikke må øves press overfor elever/foreldre som av ulike grunner ikke ser seg i stand til å bidra økonomisk.


Utskriftsvennlig versjon